Privacy beleid

Dit privacybeleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of ze worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in ieder geval met respect voor de Belgische en Europese regelgeving aangaande privacy, respectievelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016.

I. Wie zijn we?

Fullerstone Development BVBA is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met maatschappelijke zetel gevestigd te Robert Bossaertsstraat 16, 2600 Berchem, met KBO nummer: 0501.830.389.

U kan ons contacteren via volgende algemene coördinaten:

Tel: +32 3 34 29 39
Email: info@fullerstone.be

II. Welke persoonsgegevens verwerken we?
Bij het gebruik van de website verzamelen wij:

(i) Uw IP-adres, uw surfgedrag en uw herkomst, voor meer informatie hierover raadpleeg de cookiepolicy.
(ii) De persoonsgegevens die u zelf aan ons toevertrouwt (o.a. naam, voornaam en emailadres) door het invullen ervan op het contactformulier via de website, zodanig dat wij u kunnen contacteren over om het even welke vraag.
In sommige gevallen verkrijgen wij persoonsgegevens van een vastgoedmakelaar in het kader van een aankoop. In dat geval handelen wij in de hoedanigheid van verwerker (en dus niet als verantwoordelijke van de gegevens) en verwerken wij alle gegevens die u aan deze derde partij heeft toevertrouwd met het oog op de afwikkeling van uw aankoop. In dat geval verwijzen wij naar het privacy beleid van deze derde partij.

III. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens teneinde onze website en onze dienstverlening te verbeteren en om u te kunnen contacteren over om het even welke vraag die u aan ons stelt via het contactformulier op de website.

Uw persoonsgegevens zullen tevens verwerkt worden, in het kader van een aankoop, om u op de hoogte te kunnen houden van het huidig project en voor iedere communicatie die noodzakelijk is in het kader van die contractuele relatie.

Indien u uw toestemming heeft gegeven, zullen uw persoonsgegevens ook worden verwerkt voor:

 • Communicatie in verband met toekomstige projecten; en/of
 • Voor het toesturen van onze algemene nieuwsbrief.

Indien wij uw persoonsgegevens verder zouden verwerken voor een ander doeleinde van degene die hierboven vermeld worden, zullen wij u hiervan voorafgaand op de hoogte brengen.

IV. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.

De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

 • U geeft uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming daartoe;
 • Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens zoals maar niet beperkt tot het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;
 • Wij doen beroep op derden (onderaannemers) om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven;

Concreet worden uw persoonsgegevens gedeeld of kunnen zij gedeeld worden met volgende derden om de aangegeven redenen:

 • Vastgoedmakelaars die instaan voor de verkoop van een bepaald project;
 • Wanneer u overgaat tot aankoop van een onroerend goed zullen de gegevens worden overgemaakt aan een klantenbegeleider voor verdere opvolging van het project samen met u;
 • Eventuele externe partijen (onderaannemers) waarop wij beroep doen voor onze marketing, indien u toestemming gaf voor het ontvangen van marketing.
V. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden. Dit betekent dat uw gegevens zullen bewaard worden in onze bestanden zolang noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben en in functie van onze eigen (fiscale) verplichtingen volgend op de uitvoering van een overeenkomst.

Indien u ook instemde met andere communicatie aan u, worden uw gegevens bewaard:

 • Zolang u aangeeft dat u op de hoogte wenst te blijven voor toekomstige projecten; en/of
 • Zolang u aangeeft te worden uitgenodigd op evenementen; en/of
 • Zolang u ingeschreven blijft op de algemene nieuwsbrief.
Onafhankelijk van deze periode waarin wij uw persoonsgegevens bewaren, verwijderen wij eveneens uw persoonsgegevens indien u ons daar expliciet om verzoekt via bovenstaande contactgegevens.
VI. Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de bovenstaande contactgegevens.

 • Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.
 • De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.
 • Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.
 • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be